သင်တန်းကျောင်း၏ အထွေထွေ ကြေညာချက်များ

Post by ITC Sinde | 2020-12-18

dfdfe

Name

Email Address

Course of Interest

Message
(၁) အမှတ်(၁)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ဆင်တဲ )

(၂) အမှတ်(၃)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (သာဂရ )

(၃) အမှတ်(၄)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (ပခုက္ကူ )

(၄) အမှတ်(၅)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မကွေး )

(၅) အမှတ်(၆)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း ( မြင်းခြံ )