သင်တန်းကျောင်းများ ကြီးကြပ်ရေးဌာန

စက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဦးစီးဌာန
ရုံးအမှတ်(၃၀)၊စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊နေပြည်တော်
ဖုန်း : ၀၆၇-၄၀၅၀၅၀
ဖက်စ် : ၀၆၇-၄၀၅၀၅၂
အီးမေးလ် : directorateplanning@gmail.com

စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)

02 63 217

1700 chestnut Street
Philadelphia, Pa 19100
itcmdy@itcmandalay.com