သင်တန်းကျောင်း စီမံခန့်ခွဲရေး အဖွဲ့

သင်တန်းကျောင်း စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ကို ကျောင်းအုပ်ကြီး၊ ကျောင်းအုပ်၊ အုပ်ချုပ်မှုထာနမှူး၊ သင်တန်းအလိုက်ဌာနမှူးများ စသည်ဖြင့် စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ သင်တန်းကျောင်း၏ ဘက်စုံဖွံဥ ဖြိုးရေး၊ သန့်ရှင်းလှပရေး သင်တန်းသားများ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး စသည့်တာဝန်များကို သက်ဆိုင်ရာ ဆပ်ကော်မတီများမှ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Name

Email Address

Course of Interest

Message