အလုပ်ရုံများ တည်ဆောက်ပြုပြင်မှု

တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် သင်တန်းကျောင်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်းပါ လုပ်ငန်းများအတွက် ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် တွင် အလုပ်ရုံအသစ်(၁)လုံး တည်ဆောက်ခြင်း (၆၀ မီတာ × ၃၆ မီတာ) ကို ၁၀၀% ပြီးစီးရေး စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

ထို့အတူ လက်ရှိအဆောက်အဦ(၃)လုံးအားမွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများ (အလုပ်ရုံ(၁)၊ (၂)၊ (၃)နှင့် ပင်မအဆောက်အဦရှိ ကွန်ပျူတာခန်းများ) ကိုလည်း ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာနှစ် အတွင်း ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ပြီးစီးအောင် စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အသစ်ထပ်မံဖြည့်ဆည်းမည့် စက်နှင့်စက်ပစ္စည်း၊ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းနှင့် ပရိဘောဂများအနေဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည် -