ပုံမှန် (၁) နှစ် သင်တန်း

 

 

စက်မှုနှင့် သက်မွေးပညာ ရွှေ့လျားသင်တန်း

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ကျွမ်းကျင်မှုအခြေပြုကာလတို (၃) လသင်တန်း