လေ့လာသင်ယူနိုင်မည့် သင်တန်းအမျိုးအစား

အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း (မန္တလေး) တွင် စက်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သင်တန်းအမျိုးအစား (၃)မျိုးအပြင် ဂျပန် ဘာသာစကားသင်တန်း ကိုလည်း သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။ စက်မှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သင်တန်းအမျိုးအစား (၃)မျိုးမှာ -

(၁) စက်မှုကျွမ်းကျင်ပုံမှန် (၁)နှစ်သင်တန်း (သာသာရပ်အနေဖြင့် ၆ မျိုး ကို ရွေးချယ်သင်ကြားနိုင်ပါသည်)

(၂) စက်မှုနှင့်သက်မွေးပညာ ရွှေ့လျားသင်တန်း ( သာသာရပ်အနေဖြင့် ၃ မျိုးကို ပြည်နယ်/တိုင်း သို့ လှည့်လည်ပို့ချပါသည်)

(၃) ကျွမ်းကျင်မှုအခြေပြုကာလတို (၃)လ သင်တန်း (ဘာသာရပ်အနေဖြင့် ၂ မျိုး ကို ရွေးချယ်သင်ကြားနိုင်ပါသည်)

ထို့အပြင် အမှတ်(၂)စက်မှုသင်တန်းကျောင်း(မန္တလေး)တွင် အောက်ဖော်ပြပါ ဘာသာရပ်များကို NSSA Certificate ထုတ်ပေးလျက်ရှိပါသည် -

(၁) Manual Metal Arc Welding

(၂) Small Engine Mechanic

(၃) Gas Metal Arc Welding